၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၇၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/09/1972
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/09/1972
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။