ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ သမဝါယမအသင်း ဥပဒေကို ပြင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၇၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
16/11/1972
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
16/11/1972
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။