ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံအချင်းအချင်း အကူအညီပေးရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၂၀၀၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/04/2004
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/04/2004
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။