တရားမဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၂၀၀၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/11/2004
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/11/2004
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။