အစိုးရအိမ်ဥပစာ(နှင်ထုတ်ခြင်း) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၃/၁၉၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
14/10/1955
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
14/10/1955
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။