ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၆၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/10/1965
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/10/1965
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။