ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပ်နှင်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၆၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/05/1965
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
24/05/1965
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။