၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှု (ယာယီပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၆/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
16/10/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
16/10/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။