၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ

 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၅၄/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/10/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/10/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။