၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရေနံဓါတ်သတ္တုပင်ရင်းအခြေအမြစ်များ( တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မှု) အက်ဥပဒေ

 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၅၅/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/10/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/10/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။