ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏  ၂-၈-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၉/၂၀၁၅ အရ  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ အာဏာတည်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/04/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
24/02/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။