မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအတွဲ (၇) ပါ သင်္ဘောသွားလာမှုအုပ်ချုပ်ရေးအက်ဥပဒေ ( ၂၀/၁၉၅၄) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၀/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/03/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/03/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။