မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဖွဲ့ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁/၁၉၉၇) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/03/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/03/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။